FRYSK! Dutch 2015

Contact: Liuwe Westra or Marten Walinga. More information can also be found at www.fryskdamjen.nl , www.frysk.info and www.friesdammen.nl

RESULTS FRYSK! Dutch championships

27 December 2015, Tresoar Leeuwarden

 

 

 

FRYSK! Qualification tournament

Endgame tournament, 5 against 5 men, 5 rounds

 

 

1. Foeke Tiemensma Franeker5.5 + 0.5 + 1 Qualified for the WC FRYSK! 2016

2. Folkert Groenveld Jutrijp 5.5 + 0.5 + 0

3. Marten Walinga Waaksens 5

4. Henk Haanstra Oudega SWF 4.5

5. Jeljer WestraLollum 4

6. Harmen Westra Lollum 3.5

7.Tjalling Goedemoed Leeuwarden3.5

8. Cor Kooistra Nijland 3.5

9. Sjoerd Couperus Sneek 3.5

10. Aleksej Domchev Litouwen 3.5

11. Dicky van der MeerTerherne 3.5

12. Marcel Nijman Nimwegen 3

13. Auke Zijlstra Utrecht 3

14. Bauke Dykstra Tijnje 3

15. Hielke Walinga Delft 2.5

16. Tsjerk Wijbenga Arum 2.5

17. Rindert Walinga Leeuwarden 2.5

18. Willem HoekstraOudega SWF1