FRYSK! Dutch 2017

FRISIAN DRAUGHTS

The Queen of all Mind Sports

 

Contacts: Liuwe Westra, Herbert Tulleken or Marten Walinga. More information can also be found at www.fryskdamjen.nl , www.frysk.info and www.friesdammen.nl

 

FRYSK! Dutch championships

 

29 December 2017, Tresoar Leeuwarden

FRYSK! Qualification tournament

Endgame tournament, 5 against 5 men, 8 rounds

 

Winner of 2017: Foeke tiemensma, Franeker

 

Results

 

1st (6,5 pts) Foeke Tiemensma (Franeker)

 

2-3 (5,5 pts) Jelle Wiersma, Hans Jansen

 

4 (5 pts.) Marten Walinga

 

5-7 (5 pts.) Willem Schaap, Fedde Wiersma, Tsjerk Wijbenga

 

8-9 (4,5 pts) Cor Kooistra, Klaas Wiersma

 

10-12(4 pts) Folkert Groenveld, Jan Nauta, Dicky van der Meer

 

13-14 (3,5 pts) Wiebren Ykema, Liuwe Westra

 

15-18 (3 pts) Klaas van der Goot, Herre Klaas Ykema, Herbert Tulleken, Hylke Algra

 

19-20 (2,5 pts) Bauke Dijkstra, Ype Boelens

 

21-22 (2 pts) Hans van Dijk, Hans Larooij