FRYSK! schools 2015

Contact: Liuwe Westra or Marten Walinga. More information can also be found at www.fryskdamjen.nl , www.frysk.info and www.friesdammen.nl

FRISIAN DRAUGHTS

The Queen of all Mind Sports

 

FRYSLÂN OPEN 2018: 27 February - 4 March 2018

RESULTS FRYSK! Primary school championships

10 December 2015, Tresoar Leeuwarden

 

FRYSK! for kids

Endgametournament 5 against 5 men, 7 rounds, 47 participants

 

School winners:

 

De Gielguorde

Lollum-Waaksens

Score: 5.75

De Pipegaal

Warkum

Score: 3.86

Mids de Marren

De Gaastmar

Score: 3.16

De Twatine

Gau

Score: 2.84

 

Results:

1. Herre Klaas IJkema De Gaastmar 6 +1

2. Marten Algra Lollum 6 +0

3. Liuwe Meint Postma Waaksens 5,5

4. Hielke Watse van der Gaast Waaksens 5

5. Klasina van der Gaast Waaksens 5

6. Gabe de Vries Warkum 5

7. Rinze Zijlstra De Gaastmar 5

8. Fenno de Boer Warkum 5

9. Femke Groenhof Warkum 5

10. Carmen de Vries Warkum 4,5

11. Johan Cnossen De Gaastmar 4,5

12. Sander Rustman Warkum 4,5

13. Jorrit Yntema Warkum 4,5

14. Mets Spaander Warkum 4,5

15. Harmen Jacob Postma Waaksens 4

16. Signe McGail Warkum 4

17. Josine de Haan Warkum 4

18. Leon Moelker Warkum 4

19. Esther Dijkstra Waaksens 4

20. Johnie Luo Warkum 4