FRYSK! schools 2015

FRISIAN DRAUGHTS

The Queen of all Mind Sports

 

Contacts: Liuwe Westra, Herbert Tulleken or Marten Walinga. More information can also be found at www.fryskdamjen.nl , www.frysk.info and www.friesdammen.nl

 

FRYSK! Primary school championships

 

10 December 2015, Tresoar Leeuwarden

FRYSK! for kids

Endgametournament 5 against 5 men, 7 rounds, 47 participants

 

School results

 

De Gielguorde Lollum-Waaksens

Score: 5.75

De Pipegaal Warkum

Score: 3.86

Mids de Marren De Gaastmar

Score: 3.16

De Twatine Gau

Score: 2.84

 

 

Individual results

 

1. Herre Klaas IJkema De Gaastmar 6 +1

2. Marten Algra Lollum 6 +0

3. Liuwe Meint Postma Waaksens 5,5

4. Hielke Watse van der Gaast Waaksens 5

5. Klasina van der Gaast Waaksens 5

6. Gabe de Vries Warkum 5

7. Rinze Zijlstra De Gaastmar 5

8. Fenno de Boer Warkum 5

9. Femke Groenhof Warkum 5

10. Carmen de Vries Warkum 4,5

11. Johan Cnossen De Gaastmar 4,5

12. Sander Rustman Warkum 4,5

13. Jorrit Yntema Warkum 4,5

14. Mets Spaander Warkum 4,5

15. Harmen Jacob Postma Waaksens 4

16. Signe McGail Warkum 4

17. Josine de Haan Warkum 4

18. Leon Moelker Warkum 4

19. Esther Dijkstra Waaksens 4

20. Johnie Luo Warkum 4