Frisian Championship 2016
Cor Kooistra - Jelle Wiersma
Pieter Hoogterp
Jelle Wiersma
Sjoerd Jan Bakker
Henk Haanstra
Taeke Kooistra
Tsjerk Wijbenga
Foeke Tiemensma
Cor Kooistra
Marten Walinga
First round in Bolsward
Fedde Wiersma - Klaas Wiersma
Championclass, second round in Bolsward
Willem Schaap, Siebe Walinga, Pieter Hoogterp and Folkert Groenveld
Hein de Vries, Kees Tijssen and Bouke Dijkstra
Siebe Walinga
Kees Tijssen
Hein de Vries
Sjoerd Couperus
Folkert Groenveld
Fedde Wiersma
Klaas Wiersma
Klaas Wiersma - Rindert Walinga
Rindert Walinga - Liuwe Westra
Prizes
Sjoerd Couperus - Kees Tijssen
Tsjerk Wijbenga - Sjoerd Jan Bakker
Folkert Groenveld
Champion Taeke Kooistra receives the Championprize from Jenke Walinga-van der Wal
Gold for the winner
Referee Liuwe Westra
Bouke Dijkstra - Hein de Vries