Frisian championship 2018

Frisian draughts Championship 2018

Championsleage


Participants

1. Jelle Wiersma  Wommels

2. Taeke Kooistra Hartwert

3. Foeke Tiemensma Frjentsjer

4. Henk Haanstra Aldegea SWF

5. Marten Walinga Waaksens

6. Tjerk Wijbenga  Arum

7. Hein de Vries  Ljouwert

8. Sjoerd Jan Bakker SnitsTournament schedule


3 February 2018 in Gaastmeer

Location: village house

Phone: +31 (0)515 – 852650


1st round at 10.00h.

M. Walinga - J. Wiersma

T.Wijbenga - T. Kooistra

H. de Vries - F. Tiemensma

S.J.Bakker - H. Haanstra


2nd round at 14.00h.

J.Wiersma - T.Wijbenga

T.Kooistra - J.Wiersma

F.Tiemensma - S.J.Bakker

H.Haanstra - H. de Vries


6 February in Jorwert

Location: “It Wapen fan Baerderadiel”

Phone +31 (0)58 2159223


3th round at 19.30h.

J. Wiersma - H. Haanstra

T. Kooistra - F. Tiemensma

M.Walinga - S. J. Bakker

T.Wijbenga - H. de Vries10 February in Oudega SWF

Location: It Joo

Phone +31 (0)515 469880


4th round at 10.00h.

H. de Vries - J.Wiersma

S.J. Bakker - T. Kooistra

M.Walinga - F. Tiemensma

T. Wijbenga - H. Haanstra

.

5th round at 14.00h

J.Wiersma - S.J. Bakker

T. Kooistra - H. de Vries

F. Tiemensma - T. Wijbenga

H. Haanstra - M. Walinga


17 February in Scharnegoutum

Location: It Swettehûs

Phone +31 (0)515 412955


6th round at 10.00h.

F. Tiemensma - J. Wiersma

T. Kooistra - H. Haanstra

M. Walinga - H. de Vries

S. J. Bakker - T. Wijbenga


7th round at 14.00h.

J. Wiersma - T. Kooistra

H. Haanstra - F. Tiemensma

T. Wijbenga - M. Walinga

H. de Vries - S. J. Bakker

Second group


Participants:

1. Siebe Walinga út Aldegea SWF

2. Folkert Groenveld út Jutryp

3. Pieter Hoogterp út de Gaastmar

4. Kees Tijssen út Reduzum

5. Cor Kooistra út Nijlân

6. Fedde Wiersma út Easterein

7. Willem Schaap út Dearsum

8. Dicky van der Meer út Terherne

Third group


Participants

1. Bauke Dijkstra út De Tynje

2. Willem Hoekstra út Aldegea SWF

3. Piet Sikma út Hartwert

4. Ype Boelens út Menaam

5. Siebren Dyk út Jorwert

6. Sjoerd Couperus út Snits

7. Liuwe Westra út Lollum

8. Klaas Wiersma út Nijbeets