FRYSK! Dutch 2015


FRYSK!  Dutch championships

 

27 December 2015, Tresoar Leeuwarden


FRYSK! Qualification tournament

Endgame tournament, 5 against 5 men, 5 rounds


Results

1. Foeke Tiemensma Franeker5.5 + 0.5 + 1 Qualified for the WC FRYSK! 2016

2. Folkert Groenveld Jutrijp 5.5 + 0.5 + 0

3. Marten Walinga Waaksens 5

4. Henk Haanstra Oudega SWF 4.5

5. Jeljer Westra Lollum 4

6. Harmen Westra Lollum 3.5

7.Tjalling Goedemoed Leeuwarden3.5

8. Cor Kooistra Nijland 3.5

9. Sjoerd Couperus Sneek 3.5

10. Aleksej Domchev Litouwen 3.5

11. Dicky van der Meer Terherne 3.5

12. Marcel Nijman Nimwegen 3

13. Auke Zijlstra Utrecht 3

14. Bauke Dykstra Tijnje 3

15. Hielke Walinga Delft 2.5

16. Tsjerk Wijbenga Arum 2.5

17. Rindert Walinga Leeuwarden 2.5

18. Willem Hoekstra Oudega SWF1


Folkert Groenveld
Cor Kooistra and Henk Haanstra
Auke Zijlstra
Match between Foeke Tiemensma and Folkert Groenveld
Match for the championship
Foeke Tiemensma versus Folkert Groenveld
Harmen Westra against Dikky van der Meer
Aleksej Domchev against Tjalling Goedemoed
Hielke Walinga and Jeljer Westra
Henk Haanstra versus Foeke Tiemensma
Match between Folkert Groenveld and Foeke Tiemensma
Jeljer Westra played a tremendous tourrnament
Henk Haanstra congreatualated by Liuwe Westra
Marten Walinga and Liuwe Westra
Second place for Folkert Groenveld
Dutch champion FRYSK! Foeke Tiemensma
The winners