FRYSK! Dutch 2019


FRYSK!

Open Dutch championships


Date: 28 December 2019

Location: Tresoar in Leeuwarden

Playing time: Fisher 10min. + 10 s.

Rounds: 6 rounds

Starting time: 13.00

Entree fee: 10 Euro

Prize money: 500 Euro


Contact and info: Marten WalingaResults:


1.  Jelle Wiersma        (6 pts.)

2.  Taeke Kooistra      (4,5 pts)

3.  Marten Walinga     (4 pts.)

     Dicky van der Meer

5.  Hans Jansen           (3,5 pts.)

6.  Folkert Groenveld   (3 pts.)

     Siep Buurke

     Tsjerk Wijbenga

     Hylke Algra

     Harmen Westra

11.  Liuwe Westra        (2,5 pts.)

      Jan Nauta

      Siebren Dyk

14. Cor Kooistra            (2 pts.)

15. Hans Larooij            (1,5 pts.)

20190-FRYSK-DickyvanderMeer-JalleWiersma
2019-FRYSK-TaekeKooistra-DickyvanderMeer
2019-FRYSK-SiepBuurke-JelleWiersma
2019-FRYSK-MartenWalinga-HansJansen
2019-FRYSK-LiuweWestra-FolkertGroenveld
2019-FRYSK-HylkeAlgra-CorKooistra
2019-FRYSK-HarmenWestra-TaekeKooistra